Chứng nhận

Các sản phẩm của Nest Art đạt tiêu chuẩn về chất lượng an toàn thực phẩm với các chứng nhận: 

1. Giấy chứng nhận FDA - Đạt tiêu chuẩn Chất lượng & Xuất khẩu theo tiêu chuẩn Mĩ 

 

2. Giấy chứng nhận sản phẩm đạt chuẩn GMP theo hệ thống chứng nhận Quacert

 

3. Giấy chứng nhận sản phẩm đạt chuẩn ISO 22000:2005 theo hệ thống chứng nhận Quacert

 

3. Giấy chứng nhận sản phẩm đạt chuẩn ISO 22000:2005 theo hệ thống chứng nhận Quacert